Stadgar

Svensk Flyghistorisk Förening Regionavdelning Stockholm

STADGAR (1993-02-02)
Reviderade på årsmötet 2010-02-07
Reviderade på årsmötet 2018-02-04

Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1:1 Ändamål

Svensk Flyghistorisk Förenings regionavdelning Stockholm, (SFF Stockholm) bildad den 5 september 1992, har som ändamål att främja intresset för svensk flyghistoria i regionen samt att sprida information om regionens flyghistoria till landet i övrigt. Ändamålet skall uppfyllas genom mötesverksamhet och medverkan i publikationer, främst huvudföreningens tidskrift.

1:2 Sammansättning

SFF Stockholm består av aktiva medlemmar i SFF. Utomstående har rätt att närvara i utlysta möten om inte styrelsen, för visst fall, har beslutat annorlunda.

1:3 Verksamhetsår

Regionavdelningens verksamhetsår är kalenderår

1:4 Stadgar

Gällande SFF-stadgar är giltiga för regionavdelningen. SFF Stockholm kan besluta om egna stadgar och tillämpa policy, som inte strider mot huvudföreningens ändamål, policy och intressen.

I fråga om stadgeändring, ändringsbeslut samt om regionavdelningens upplösning tillämpas huvudföreningens stadgar till fullo.

Kap 2 MEDLEMSKAP

2:1 Medlemskap

Varje medlem i huvudföreningen SFF och boende i regionen är automatiskt medlem i regionavdelningen

2:2 Skyldigheter

Det åligger varje regionmedlem

 • att ta del av och följa SFF:s och SFF Stockholm:s stadgar samt
 • att följa beslut fattade av SFF:s och SFF Stockholm:s årsmöten och styrelser.

2:3 Rättigheter

Varje regionmedlem har rätt

 • att med rösträtt delta i SFF Stockholm:s årsmöte samt
 • att inge förslag till SFF Stockholm:s styrelse och att adjungeras vid behandlingen av sådant förslag.

2:4 Upphörande av medlemskap

Upphört medlemskap i SFF medför att medlemskapet i SFF Stockholm upphört.

Kap 3 ORGANISATION

3:1 Verksamhetsorganisation

SFF Stockholm:s verksamhet utövas genom

 • årsmöte
 • styrelse
 • arbetsutskott (AU)
 • arbetsgrupper

Kap 4 ÅRSMÖTE

4:1 Årsmöte

utgör SFF Stockholms högsta beslutande organ.

4:2 Ordinarie årsmöte

hålles i februari månad.

4:3 Extra årsmöte

kan beslutas av ordinarie årsmöte eller av styrelsen, som är sammankallande.

4:4 Motioner

till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari.

4:5 Kallelse

jämte föredragningslista enligt dessa stadgar annonseras på SFF Stockholms hemsida senast tre veckor före mötesdagen.

4:6 Årsmötets öppnande och genomförande

Årsmötet öppnas av SFF Stockholms ordförande som anmäler fullmakter.
Årsmötet genomföres i övrigt enligt i dessa stadgar fastställd föredragningslista.

4:7 Omröstning

sker öppet om inte annat beslutas.

4:8 Fullmakter

Medlem får utöva högst tre icke närvarande medlemmars rösträtt via personligt utställda skriftliga fullmakter. Dessa skall lämnas till ordföranden före årsmötets öppnande.

4:9 Beslut

Som beslut gäller den mening som får största antalet röster. Vid lika rösttal gäller den mening som biträds av mötesordföranden.

4:10 Protokoll

Vid årsmötet skall föras protokoll som, efter justering, delges medlemmarna på sätt som styrelsen beslutar.

4:11 Föredragningslista

Årsmöte skall genomföras enligt följande föredragningslista.

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av mötesordförande och sekreterare.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 4. Mötets behöriga utlysning.
 5. Fastställande av föredragningslistan.
 6. Verksamhetsberättelse för föregående år.
 7. Ekonomisk redovisning.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Disponering av överskott alt sätt att täcka underskott.
  (11. Förslag från styrelsen om stadgeändring. (Bilaga))
 11. Ev övriga motioner och förslag.
 12. Val av
  a) ordförande för en tid av ett år.
  b) tre ledamöter för en tid av ett år
  c) tre ledamöter för en tid av två år.
  d) revisor jämte suppleant för en tid av ett år.
  e) Två ledamöter jämte en suppleant i valberedningen.
 13. Övriga frågor.
 14. Årsmötet avslutas.

Kap 5 STYRELSE

5:1 Ledning och ansvar

SFF Stockholms styrelse leder och ansvarar för avdelningens verksamhet i regionen

5:2 Val av styrelse.

Styrelsen består av ordförande, vald på ett år och sex ledamöter valda på två år, varvid eftersträvas att halva styrelsen väljs varje år. Första gången dessa stadgar följs (årsmötet 2010), väljs därför tre ledamöter för en tid av ett år och övriga tre ledamöter för en tid av två år.

5:3 Konstituering

Styrelsen konstituerar sig själv och utser arbetsutskott samt arbetsgrupper.

5:4 Sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden samt på begäran av minst två styrelseledamöter eller en revisor.

5:5 Befogenheter

Styrelsen har befogenhet

 • att besluta om firmatecknare
 • att besluta om attesträtt
 • att utse ansvarig utgivare av avdelningens publikationer
 • att besluta om avdelningens representation
 • att till SFF:s huvudstyrelse föreslå uteslutning av medlem som brutit mot dessa stadgar eller avdelningens policy.

5:6 Åligganden

Det åligger styrelsen

 • att handha avdelningens ekonomi
 • att föra förteckning över avdelningens medlemmar
 • att efter verksamhetsårets slut upprätta verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 • att verkställa årsmötets beslut.

5:7 Adjungering

Styrelsen får adjungera person att utan rösträtt delta i styrelsens sammanträde.

5:8 Beslut

Styrelsen är beslutsmässig då ordföranden eller vice ordförande och minst tre övriga ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Vid lika röstetal i omröstning har ordföranden utslagsröst.

Kap 6 VALBEREDNING

6:1 Sammansättning och uppgift

Valberedning utses bland medlemmar som inte ingår i avdelningsstyrelsen. Deras uppgift är att förbereda val av styrelse och revisorer.

Kap 7 REVISORER

7:1 Sammansättning och uppgift

Revisorer utses bland medlemmar som inte ingår i avdelningsstyrelsen

7:2 Befogenheter

Revisorerna har rätt

 • att ta del av alla handlingar rörande SFF Stockholm
 • att utan rösträtt delta i styrelsesammanträde
 • att anställa revision

7:3 Skyldigheter

Det åligger revisorerna

 • att granska avdelningens räkenskaper samt styrelsens verksamhet och förvaltning av medel och tillgångar.
 • att till årsmötet avge revisionsberättelse med förslag i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.